پروانه بهره برداري از وزارت صنايع

 

operation license